Internetové stránky určené zájemcům o výuku latiny

Kurz latiny (2021-2022)

Naše virtuální učebna - pouze pro pozvané.

Obsah a užitečné odkazy:
- Co bude příště
- Co jsme dělali minule
- Iulia - naše latinská čítanka
- Překlady textů k domácímu opakování
- Pomůcky a učební materiály
- Latinsky aktivně - Návody na jednoduchou latinskou konverzaci.
- Podrobný výklad vybraných kapitol z gramatiky

Pokračování kurzu v novém školním roce

První lekci kurzu porkočilých jsme předběžně stanovili na čtvrtek 8. září ve 20:00.

V září budeme pokračovat gramatikou 3. konjugace a dalších slovesných časů plusquamperfekta a futura II.

Doporučuji vám k tisku rovněž následující přehledy, které můžete využívat při našich lekcích (tučně zvýrazněné přehledy jsou aktuálně doporučené):

- Pomocná srovnávací tabulka k učivu sloves (REED07-12) (PDF);
- Pomocná srovnávací tabulka k učivu sloves (REED18) (PDF);
- Perfektum od všech konjugací - z tabulky teď využíváme jen horní pole;
- Imperfektum od všech konjugací - přehled (formát DOC);
- Sloveso ESSE (být) a jeho složeniny (formát DOC);
- Přehled časování všech slovesných konjugací v indikativu prézenta;
- Přehled skloňování všech deklinací;

Informace k minulé lekci (30.6.)

Poslední setkání před prázdninami jsme si zpestřili latinskými vtipy: Facetiae (PDF).

Z gramatických jevů upozorňujeme na vazbu dvojího akuzativu, s níž se můžeme setkat například u slovesa "habeo" (pokládám někoho za někoho) nebo u slovesa "appello" (nazývám někoho někým).

V textu De mari jsme se posledně seznámili také s tzv. genitivem předmětovým, např. u spojení slov "amor maris" (láska k moři). U slov životných se může v latině stírat rozdíl mezi genitivem předmětovým (amor patris = láska k otci) a genitivem podmětovým (amor patris = láska otce), ale o tom se budeme učit více až někdy později.

V textu De mari jsme se poprvé setkali s pádem, který se nazývá LOKÁL. Objevuje se jen u několika běžných slov (např. rūrī = na venkově) nebo u jmen měst. Právě od řady jmen měst se lokál tvoří stejně jako genitiv singuláru, např.
- Itius má lokál Itiī (v Itiu), nebo
- Rōma má lokál Rōmae (v Římě).
Z hlediska koncovek je u mnoha slov lokál totožný právě s genitivem singuláru, ale ve větném kontextu (z pohledu sémantiky) má od genitivu odlišné postavení. Můžeme si uvést opět příklady:
- Rōmae pugnābam. Bojoval jsem v Římě. (Zde nelze uvažovat o tom, že by se slovo Rōmae mohlo pojit k jinému substantivu, a tím mít význam gen. sg.; slůvko Rōmae se zde pojí k slovesu pugnābam jako jeho příslovečné určení místa, proto můžeme s jistotou tvrdit, že jde o lokál.)
- Mūrōs Rōmae vidēbam. Viděl jsem hradby (města) Říma. (1. V této větě se genitiv Rōmae váže k substantivu "hradby", tj. mūrī, proto spojení mūrī Rōmae překládáme jako "hradby Říma" či "římské hradby". 2. Ale je zde možné překládat slova Mūrōs a Rōmae bez vzájemného vztahu mezi oběma slovy, pak by tvar Rōmae měl význam PUM a věta by se překládala: "Viděl jsem hradby v Římě". Z hlediska významového se tím však vlastně nic nemění, oba tyto překlady jsou tak správné a relevantní.)

Gramatikou lokálu se nyní ještě nebudeme zabývat, ale snad vám výše doplněný výklad pomůže pochopit jevy, s nimiž jste se setkali v textu právě překládaného článku.

Potřebujete-li se mnou něco řešit, jsem vám k dispozici na svém e-mailu: provaznik.martin@seznam.cz.

Iulia (snadné čtení pro začátečníky)

Zde najdete materiál pro potřeby četby z latinských výukových textů Iulia (vydáno 1941, nyní již volně dostupné). Nevýhodou této knihy pro nás může být to, že její slovník i komentář jsou pouze v anglické verzi. Pokud se s tím nějak vyrovnáme, můžeme těžit z řady jejích výhod. Kniha je metodicky připravená tak, aby svého čtenáře-začátečníka postupně provázela jednoduchou gramatikou, která dlouhodobě cvičí a upevňuje čtenářovy zkušenosti a návyky při práci s textem. Kniha by měla vést při poctivé práci také k rozšiřování slovní zásoby - pro tento účel doporučuji používat slovník sestavený dle kapitol (kontextuální). Ti ze studentů, kteří nejsou v angličtině zdatní, mohou používat při práci s knihou jako alternativu běžné latinsko-české slovníky. Vše potřebné najdete v oddílu textů.

Překlady textů pro domácí opakování

Zde vám budu poskytovat po omezenou dobu bilingvní latinsko-české překlady starších textů, které jsme společně již přeložili. Tyto překlady slouží především k tomu, abyste si je mohli vytisknout a podle potřeby během krátkých chvilek svého volna si z nich četli a opakovali gramatické jevy, orientaci v textu, slovní obraty a slovní zásobu. Může stačit i pár minut denně k dosažení velkého pokroku. Chci vám tímto co nejvíce usnadnit domácí přípravu. Překlady vám budu poskytovat, pokud mi to dovolí časové možnosti, a jen v případě, že o to budete jevit zájem.

Seznam textů k opakování:

Dē marī, 7. odstavec, překlad a rozbor (25. 6. 2022)
Dē marī, 3. odstavec, překlad a rozbor (12. 5. 2022)
Překlady a rozbory vybraných vět ze cvičení k textu Fēriae in Slovāciā (DOCX) (4. 11. 2021)

Pomůcky a učební materiály

Potřebné pomůcky a učebnice budou doporučeny lektorem během úvodních lekcí. Nicméně, lekce jsou koncipovány tak, aby nebylo nezbytně nutné si cokoliv pořizovat z vlastních zdrojů. Pokud už se rozhodnete něco zakoupit, vždy stojí za to s lektorem výběr pomůcek a knih konzultovat, protože se můžete vyhnout situaci, kdy si pořídíte něco, co může být pro váš individuální studijní cíl nevyužitelné, či dokonce kontraproduktivní.

Klasická (tištěná) učebnice má většinou oproti té elektronické významné výhody - je jednotně koncipována (má strukturu, v níž se lze dobře orientovat), lze v ní číst, i když jste offline, nebo bez proudu, můžete si do ní dělat poznámky, podtrhávat, zvýrazňovat apod. Jako účastníci kurzu můžete využívat také elektronickou Učebnici latiny, která sice není zrovna nejmodernější, ale přesto nabízí vše podstatné tak, jak to potřebujeme. Kromě toho máme dostupné také alternativní učební materiály, které obsahují různá cvičení, potřebná slovíčka i výklady ke gramatice.

Také slovník (alespoň školní verzi) je vhodné mít v knižní podobě. V případě, že ovládáte angličtinu, můžete si stáhnout vynikající slovník v on-line verzi. Na uvedeném odkaze se také dozvíte o řadě dalších zajímavých elektronických nástrojů, které můžete při práci s texty používat - z nich začátečníkům mohu doporučit Morfologickou analýzu latinských slov (před jejím prvním použitím se nejprve nechte poučit lektorem o jejích možnostech a limitech).

Během výuky využíváme dále řadu textů, které jsou běžně často jen obtížně dostupné, nebo byly vytvořeny (upraveny) lektorem speciálně pouze pro vnitřní potřebu kurzu.

Další kategorii pomůcek představují materiály k antickým reáliím, které jsou zase důležité pro správné chápání obsahu, kterým se v překládaných textech budeme zabývat. Antické reálie však také obohacují náš všeobecný přehled a mimo jiné také poukazují na principy, na nichž je postavena naše současná euroamerická kultura.

Pictura iocosa:

Asterix et Obelix - Libertas vilis est, si nimis fessus es, quominus ea delecteris

Novinky:

25. červen 2022
Přidán rozbor 7. odstavce De mari - viz Překlady textů...

23. duben 2022
Nové cvičení (PDF) (DOCX) k učivu 3. konjugace, plusquamperfekta, vybraných indikativních časových vět a defektivních sloves.

7. duben 2022
Latinské vtipy, Facetiae (PDF) ke cvičení gramatiky 3. deklinace.

Další užitečné odkazy:

Latinské on-line slovníky
- z nich vřele doporučuji Morfologickou analýzu latinských slov

Gramatika (podrobný výklad)

Nepoužívaný starší kurz latiny s materiály

Antická mytologie
(k četbě i poslechu)

Latinsky psaná literatura

Pro volné chvíle

Latinsky aktivně - Nebojte se mluvit se svými kolegy latináři latinsky!

Užitečné elektronické pomůcky:
- Učebnice latiny
- Generátor slovesných tvarů
- Jak překládat z latiny

Latinské zprávy:
- Ephemeris
- Nuntii Latini

Řešení problémů

Okno pro rychlý dotaz

Své příspěvky, dotazy, náměty, připomínky zasílejte na můj e-mail.

Reklama

 © 2008-2020  |  KONTAKT: provaznik.martin@seznam.cz